Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกำลังคนคุณภาพของสำนักงาน กศน.


รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกำลังคนคุณภาพของสำนักงาน กศน.

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกำลังคนคุณภาพของสำนักงาน กศน. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Zoom Application ประธานพิธีเปิดการประชุมโดย ดร.นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน ได้รับมอบหมายจากรองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 81/2566 สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกำลังคนคุณภาพของสำนักงาน กศน. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูง สำนักงาน กศน. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ เพื่อให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพ