Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายละเอียด

จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ประธานพิธีเปิดการประชุมโดย นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. ได้รับมอบหมายจากรองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 37/2566 สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย