Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.


รายละเอียด

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ประธานพิธีเปิดการประชุมโดย ดร.นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน ได้รับมอบหมายจากรองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 307/2566 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสถานศึกษาต้นแบบในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต้นแบบ สามารถเป็นแบบอย่างและต้นแบบการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาอื่นๆ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด