Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

ประชุมการจัดทำคู่มือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงาน กศน.


รายละเอียด

ประชุมการจัดทำคู่มือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงาน กศน.

          สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงานได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวทรงศรี  วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายหัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหลักการวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)” โดย ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. และอภิปรายหัวข้อ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดย นางสาวสรยา ยศยิ่งยง รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การดำเนินการครั้งนี้เป็นวาระหนึ่งที่กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงานมุ่งปฏิบัติราชการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน สำนักงาน กศน. ที่จะต้องเป็น “กรม” นิติบุคคลตามกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ดังนั้น บุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจำต้องมีเรื่องใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงานแบบกรม