Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ให้การปรึกษาการเปลี่ยนสถานะหน่วยงาน และตอบข้อซักถาม"


รายละเอียด