Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th
laws

กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

My Table
ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตบุคลากร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. (นบป.กศน.) รุ่นที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกำลังคนคุณภาพของสำนักงาน กศน.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงาน กศน.