Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เลขที่ 319 ชั้น 5 อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2280 0386
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Change_nfed@nfe.go.th