Call Us

02-345-6789

Email Us

admin@nfe.go.th

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
2) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และดำเนินการพัฒนาโครงสร้างของส่วนราชการและสถานศึกษา และพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจของสำนักงาน กศน.
3) สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามมัคคีปรองดอง ของกระทรวงศึกษาธิการ
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม เสริมสร้างเครือข่ายจริยธรรม ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็น ฝึกอบรมด้านการพัฒนาจริยธรรมการป้องกันการทุกจริต พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ผลิตสื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานผลิตเอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานบุคลากร งานการเงิน พัสดุ งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน งานประชุม การติดต่อ ประสานงาน งานบริการ จัดส่งสื่อ/เอกสาร อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(2) กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุน ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. ให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(3) กลุ่มงานโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโครงสร้างของส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการเสริมสร้างจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ดำเนินการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม เสริมสร้างเครือข่ายจริยธรรม ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็น ฝึกอบรมด้านการพัฒนาจริยธรรม การป้องกันการทุจริต พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต และ ผลิตสื่อ เผยแพร่ข้ออมูลข่าวสาร รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย